එන්.එම්.ජේ.ප්‍රනාන්දු  මිය.

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්

වයඹ පළාත.

රජයේ ඉඩම්වල නිරවුල් හිමිකාරිත්වය තහවුරු කිරීම

වයඹ පළාත් ජනතාවගේ ජීවන තත්වය උසස් කරනු පිණිස මනා කළමනාකාරිත්වයකින් යුතුව ජනතාව හා විවිධ ආයතන සඳහා රජයේ ඉඩම් විධිමත්ව ලබා දීම.

 

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

වයඹ පළාත

තැ.පෙ. 46,

තෙවන මහළ,

පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල,

 

 

දුරකථන අංක  :-  0094 37 2225205

ෆැක්ස්           :-  0094 37 2229412

ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

 

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

 

ආයෝජන සඳහා ඉඩම්